Báo cáo đánh giá sử dụng bộ thiết bị NHV-CAM,trong dạy học tại Trường Đại học Hà Tĩnh

Được sự tài trợ của quỹ Hỗ trợ Cộng đồng Lawrence S.Ting tại Thành phố Hồ Chí Minh và Thầy Nguyễn Hướng Việt, phòng thực hành Khoa Sư phạm Tự nhiên Trường Đại học Hà Tĩnh được tiếp nhận một bộ thiết bị NHV-CAM từ tháng 6/2015. Qua một học kỳ triển khai ứng dụng bộ thiết bị NHV-CAM tại phòng thực hành sinh học, chúng tôi thấy bộ thiết bị đã phát huy hiệu quả rõ rệt, góp phần nâng cao chất lượng dạy học và nghiên cưu khoa học tại Trường Đại học Hà Tĩnh.

Read more